واحد تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت کارخانه داروسازی پورسینا با هدف نظارت دقیق بر عملکرد آحاد شرکت به منظور بالا بردن کیفیت تولید فرآورده های این شرکت تشکیل گردیده است. این واحد که به صورت مجزا فعالیت می کند، مسئول حفظ کل کیفیت سیستم و محصولات مطابق الزامات GMP(اصول بهینه تولید) می باشد.

سیستم تضمین کیفیت در این شرکت شامل موارد زیر می باشد:

نظام نامه کیفیت، روش های اجرایی مدون، خودبازرسی، برنامه PMQC، بررسی و تجدید نظر در سیستم تضمین کیفیت، ارزیابی فروشندگان، آزادسازی محصول برای فروش، آموزش، کنترل تغییرات و روشهای اجرایی مدیریت خطر، کالیبراسیون، شکایات و ریکال

عمده مسئولیت های این واحد به طور کلی در حیطه مستندسازی، معتبرسازی، بازرسی، امور قانونی و ثبت داروها تقسیم بندی می شوند.