واحد مالي- اداری

واحد مالي هر سازمان و شركت نقش مهمي در پايداري آن سيستم دارد. در اين راستا پرسنل جوان و متخصص واحد مالي شركت داروسازي پورسينا نيز با آگاهي كامل در زمينه هاي متنوع امور مالي و دانش مديريت و بر اساس استانداردهاي تعيين شده، به برنامه ريزي، تهيه و تنظيم دستورالعملها ، روشها و رویه های مالی به منظور ایجاد هماهـنگی، كنترل و انجـام عمـلیات حسابداری در واحد های مختلف  كارخانه، مي پردازند. اين واحد در عين نظارت بر هزينه هاي مختلف واحد ها، منابع مالي را جهت اجراي اهداف و بودجه، تامين مي كند. از ديگر وظايف اين واحد پرداخت حقوق و مزايا كاركنان و تهيه و ارائه گزارشات مالي به سهامداران ، اداره دارایی، بیمه و … مي باشد.